Adatkezelési irányelvek

Hatályos 2020.02.21-től, visszavonásig

Az Easy Group Communication Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő, Társaság) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotv.), az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú Rendeletének (a továbbiakban: GDPR), az egyéb jogszabályoknak, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően, az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja az ügyfeleit, partnereit, illetve a www.easygroup.hu, valamint www.easymedia.hu című honlapjának (a továbbiakban: honlap) látogatóit az általa kezelt személyes adatok köréről, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól, azok gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

1. Az adatkezelő, adatfeldolgozó

1.1 Adatkezelő:

 1. Név: Easy Group Communication Kft.
  Székhely: 1068 Budapest, Király utca 80. fszt. 11.
  Elérhetőség: hello@easygroup.hu

1.2 Külső adatfeldolgozók:

 1. Név: C-Host Kft.
  Székhely: 1115 Budapest, Halmi u. 29.
  Elérhetőség: info@nethely.hu
  Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.
 2. Név: Octonull Kft
  Székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. III. emelet
  Elérhetőség: hello@billingo.hu
  Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169 § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően törli.

2. Fogalmak

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

3. Az adatkezelés elvei

Az adatkezelésnek annak minden pillanatában meg kell felelnie az alábbi elveknek és az Adatkezelő alkalmazásában álló azon személy, aki munkája, feladata ellátása során személyes adatokat kezel, az adatkezelés folyamán folyamatosan ellenőriznie kell azt, hogy az adatkezelés az alábbi elveknek maradéktalanul megfelelően történik-e.

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság:
A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

Célhoz kötöttség:
A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és azokat nem kezelhetik ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés.

Adattakarékosság:
A személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell lenniük és a szükségesre kell korlátozódniuk.

Pontosság:
A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.

Korlátozott átláthatóság:
A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, a Rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel.

Integritás és bizalmi jelleg:
A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Elszámoltathatóság:
Az Adatkezelő felelős a 4.1. pontnak való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

4. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

4.1 A honlapon keresztül történő adatkezelés

Az Adatkezelő tájékoztatja a honlap látogatóit, hogy a honlapon keresztül történő érdeklődéssel, árajánlat kéréssel, panasszal, illetve egyebekkel kapcsolatos üzenet elküldésével az érintett személy kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az üzenet küldése során az Adatkezelő tudomására hozott személyes adatokat az Adatkezelő az alábbi elvek szerint kezelje.

Az Adatkezelő a honlapon keresztül történő kapcsolatba lépés esetén kezeli az adott érintett által az üzenet küldése során az Adatkezelő részére rendelkezésre bocsátott személyes adatokat, így különösen az adott természetes személy partner, illetve kapcsolattartója nevét, e-mail elérhetőségét, illetve megadás esetén telefonszámát. Amennyiben az adott partnertől megrendelés érkezik az Adatkezelő valamely szolgáltatására, úgy a számla kiállításának, valamint a megrendelés teljesítésének céljából az Adatkezelő beszerzi az adott érintett számlázási címét is, illetve a megrendelés teljesítéséhez szükséges egyéb személyes adatokat.

A honlapon keresztül történő kapcsolatba lépéssel összefüggő adatkezelés célja az adott partnerrel való szerződés megkötése és annak teljesítése, valamint információszolgáltatás az adott partner részére.

Az adatkezelés jogalapja az adatkezelésben érintett személy hozzájárulása, valamint megrendelés esetén a felek között létrejött szerződés teljesítéséhez fűződő kölcsönös érdek.

Amennyiben az Adatkezelő és az adott érintett között szerződés jött létre és az a szerződés teljesült, úgy az Adatkezelő a személyes adatok közül a partner nevét és számlázási címét a szerződés teljesítésétől, a számla kiállításától számított 8 évig kezeli.

Amennyiben az adott partner és a Társaság között az ajánlatkérés, kapcsolatba lépés után nem jön létre szerződés, megrendelés, úgy a Társaság az adott partner által megadott személyes adatokat tovább kezeli későbbi kapcsolatba lépés céljából.

Amennyiben valamely partner panaszt terjeszt elő a honlapon keresztül, úgy a panaszos adatai a panasz kivizsgálásának idejére kerülnek az Adatkezelő kezelésébe, a panasz kivizsgálása után a panaszos adatai törlése kerülnek.

4.2 Megrendelőkkel, szerződéses partnerekkel kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő kezeli az adott partner által a szerződéskötés, megrendelés során az Adatkezelő részére rendelkezésre bocsátott személyes adatokat, így különösen az adott természetes személy partner, illetve kapcsolattartója nevét, születési helyét is idejét, édesanyja nevét, lakcímét, személyazonosításra alkalmas okmányának számát, telefonszámát, valamint e-mail elérhetőségét. A jelen pont hatálya alá tartozó szerződéseket illetően személyes adatkezelésre egyrészt akkor kerülhet sor, amennyiben a szerződő partnerünk magánszemély, vagy egyéni vállalkozó, így a jogviszony szükségképpen együtt jár személy adatok kezelésével.

Az adatkezelés célja az adott partnerrel kötött szerződés, megrendelés teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja az adatkezelésben érintett személlyel kötött szerződéses jogalap, illetve az érintett személy hozzájárulása, valamint a felek között létrejött szerződés teljesítéséhez fűződő kölcsönös érdek.

Az Adatkezelő a személyes adatok közül a számlázzal összefüggő személyes adatokat a szerződés teljesítésétől, a számla kiállításától számított 8 évig, illetve a Társaság mérlegelése alapján a jogos érdekinek fennállásáig kezeli.

4.3 Beszállítókkal, alvállalkozókkal kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő kezeli az adott beszállító, alvállalkozó által az adott szerződés, megrendelés során az Adatkezelő részére rendelkezésre bocsátott személyes adatokat, így különösen az adott természetes személy partner, illetve kapcsolattartója nevét, telefonszámát, valamint e- mail elérhetőségét.

Az adatkezelés célja az adott beszállítóval, alvállalkozóval való gazdasági kapcsolat fenntartása, az adott szerződés, megrendelés teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja az adatkezelésben érintett személlyel kötött szerződéses jogalap, illetve az érintett személy hozzájárulása, valamint a felek között létrejött szerződés teljesítéséhez, gazdasági kapcsolat fenntartásához fűződő kölcsönös érdek.

Az Adatkezelő az adott beszállító, alvállalkozó által megadott személyes adatokat a gazdasági kapcsolat fennállásáig, valamint az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

4.4 Az állásajánlatokkal, álláskeresőkkel kapcsolatos adatkezelés

A Társaság tájékoztatja az álláskeresőket, illetve a jelentkezőket, hogy a karrier@easygroup.hu e-mail címre történő önéletrajz megküldésével az érintett személy kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az üzenet küldése során az Adatkezelő tudomására hozott személyes adatokat az Adatkezelő az alábbi elvek szerint kezelje.

Az Adatkezelő állásjelentkezés esetén kezeli az adott érintett által a jelentkezés megküldése során az Adatkezelő részére rendelkezésre bocsátott személyes adatokat, így különösen az adott természetes személy nevét, lakcímét, végzettségét, szakmai tapasztalatát, e-mail, telefonos elérhetőségét, fényképét.

Az állásjelentkezésekkel összefüggő adatkezelés célja az adott érintettel való kapcsolat felvétele, kiválasztási eljárás lefolytatása és adott esetben a foglalkoztatásra irányuló szerződés megkötése és annak teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja az adatkezelésben érintett személy hozzájárulása, valamint szerződéskötés esetén a felek között létrejött szerződés teljesítéséhez fűződő kölcsönös érdek.

Az Adatkezelő a jelentkezők személyes adatait a jelentkezési eljárás lezárultáig kezeli, azt követően pedig haladéktalanul törli. Az Adatkezelő a jelentkezéstől számított két évig megőrzi a jelentkező adatait, amennyiben a jelentkező kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő továbbra is kezelje személyes adatait és a későbbi álláshirdetések, nyitott pozíciók során az Adatkezelő megkeresse az adott jelentkezőt.

4.5 Adatbázis építéssel, e-mail marketinggel való tevékenységünkkel összefüggő adatkezelés

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, partnerinket, hogy az adatbázis építéssel, e-mail marketing tevékenységünkkel összefüggésben a Társaság nem minősül adatkezelőnek, hiszen az adott adatbázist csupán tároljuk, azonban az adatbázisban szereplő személyes adatokat nem áll módunkban megismerni. Az adatbázisok tárolásával összefüggésben rögzítjük, hogy az adatbázisok tárolását jelen tájékoztató 5., valamint 6. pontjában foglalt elvek szerint végezzük.

5. Az adatokhoz hozzáférők köre

Az adatok kezelésére kizárólag az Adatkezelő erre felhatalmazott munkatársai, alkalmazottai jogosultak.

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatokat bizalmasan kezeljük. Az Adatkezelő adatokat harmadik személynek kizárólag abban az esetben ad át, amennyiben ahhoz az érintett előzetesen kifejezetten hozzájárult, azt jogszabályi kötelezettség kötelezően előírja, vagy jogos érdekünk azt megalapozza.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben valamely érintettel szemben jogi igényünk érvényesítése megkívánja, úgy az adott érintett személyes adatait az igényérvényesítéshez szükséges mértékben jogi együttműködő partnereink megismerhetik.

6. Az adatbiztonság

Az Adatkezelő a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szerződés teljesítéséhez, valamint az adott adatkezelés céljának a megvalósulásához szükséges, mértékben, hozzájárulás esetén az azt adó személy esetleges rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Az Adatkezelő kiemelt gondossággal törekszik a személyes adatok biztonságos kezelésére, ezért megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő ezen intézkedéseket és szabályokat rendszeresen felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja.

7. Az érintettek jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban és e jogok gyakorlásának módja

Az adatkezelésben érintettek jogosultak tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozói által feldolgozott adataikról, különösen azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatkezelő a tájékoztatást írásban, a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül adja meg; a tájékoztatás megadását kizárólag a törvény által kötelezően előírt esetekben tagadja meg. Ebben az esetben az Adatkezelő írásban tájékoztatja a tájékoztatást kérőt, hogy a felvilágosítás megtagadására mely törvényi rendelkezés alapján került sor, továbbá tájékoztatja arról is, hogy az erre vonatkozó döntéssel szemben milyen jogorvoslati lehetőségei vannak.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, kérhető annak helyesbítése. Amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésre áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti.

A személyes adatokat törölni kell, amennyiben

 • azok kezelése jogellenes;
 • az érintett személy a személyes adatainak törlését kéri, kivéve a kötelező adatkezelés eseteit;
 • azok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának határideje lejárt, kivéve, ha annak adathordozóját levéltári őrizetbe kell adni;
 • a törlést bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Az érintett személy a törlést az Adatkezelőhöz benyújtott írásbeli kérelemmel kezdeményezheti.

Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, amennyiben az arra jogosult ezt legalább teljes bizonyító erejű magánokiratban kéri, vagy az Adatkezelő rendelkezésére álló információk szerint a jogosult által kért adattörlés sértené az érintett személy jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a törlést kizárta.

Az Adatkezelő megjelöli azt a személyes adatot, amelynek helyességét vagy pontosságát az érintett személy vitatja, amennyiben az adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről, illetve az ezekre irányuló kérés teljesítéséről vagy annak akadályáról az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban – a kérelem benyújtójának hozzájárulásával elektronikus úton – értesíti a kérelem előterjesztőjét, a kérelem elutasítása esetén az elutasítás ténybeli és jogi indokaival, valamint a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó tájékoztatással együtt.

A személyes adatok kezelése ellen az arra jogosult tiltakozhat,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az adatkezelő, az adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (a kötelező adatkezelés esetét kivéve),
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, valamint
 • törvényben meghatározott egyéb esetekben.

Az Adatkezelő a tiltakozás kézhezvételétől számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja a kérelmet, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, amelyről a kérelmezőt írásban értesíti.

A tiltakozás jogossága esetén az Adatkezelő az adatkezelést megszünteti, az adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére az érintett személyes adatokat korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a tiltakozás benyújtója nem ért egyet a kérelme alapján hozott döntéssel, vagy amennyiben az Adatkezelő a rendelkezésére álló határidőt elmulasztja, a tiltakozás előterjesztője bírósághoz fordulhat.

8. Adatvédelmi incidensek kezelése

Amennyiben az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő által foglalkoztatott valamely személy az általa kezelt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban adatvédelmi incidenst észlel, soron kívül köteles erről – a hivatali út betartásával – az Adatkezelő képviselőjét, illetve közvetlen vezetőjét értesíteni, akivel együtt kötelesek megtenni az adatvédelmet sértő esemény megszüntetése érdekében szükséges lépéseket, illetve a jogszabály által megkívánt bejelentéseket és értesítéseket.

Az Adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. E nyilvántartás lehetővé teszi, hogy a felügyeleti hatóság ellenőrizze az e cikk követelményeinek való megfelelést.

Késedelem nélkül meg kell bizonyosodni arról, hogy az összes megfelelő technológiai védelmi és szervezési intézkedés végrehajtásra került-e, egyrészt az adatvédelmi incidens haladéktalan megállapítása, másrészt a Felügyeleti Hatóságnak történő bejelentés és az Érintett sürgős értesítése érdekében. Azt, hogy az értesítésre indokolatlan késedelem nélkül került-e sor, különösen az adatvédelmi incidens jellegére és súlyosságára, valamint annak az érintettre gyakorolt következményeire, illetve hátrányos hatásaira figyelemmel kell megállapítani.

8.1 Az adatvédelmi incidens bejelentése a Felügyeleti Hatóságnak:

Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes Felügyeleti Hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet.

A bejelentésben legalább:

 • ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;
 • közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
 • ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket
 • ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket is.

8.2 Az Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről:

Az érintettet az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket.

Az tájékoztatásnak tartalmaznia kell annak leírását, hogy milyen jellegű az adatvédelmi incidens, valamint az adatvédelmi tisztségviselő vagy egyéb kapcsolattartó elérhetőségét, az incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, továbbá az Adatkezelő által az incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket. A tájékoztatás tartalmazhatja az érintettnek szóló, a lehetséges hátrányos hatások enyhítését célzó javaslatokat is. Az érintettek tájékoztatásáról az észszerűség keretei között a lehető leghamarabb gondoskodni kell, szorosan együttműködve a Felügyeleti Hatósággal.

9. Igényérvényesítés, jogorvoslat, panasztétel

Amennyiben valamely érintett úgy véli, hogy személyes adatai kezelése sorén nem az irányadó jogszabályoknak megfelelően jártunk el, úgy kérjük, hogy a probléma rendezése és tisztázása érdekében, szíveskedjen kapcsolatba lépni velünk, mint Adatkezelővel a jelen tájékoztatóban rögzített elérhetőségeink valamelyikén.

Mindenki, aki úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő adatkezelése következtében sérültek a jogai, bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html) fordulhat. A bírósági eljárásra a törvényszékek rendelkeznek hatáskörrel, mely eljárást székhelyünk vagy a lakóhelye szerinti illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.